Foreldrerådet

Barnehageloven pålegger hver barnehage å opprette et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Begrepet "hver barnehage" må tolkes som en lokal enhet som driver pedagogisk virksomhet for barn under opplæringspliktig alder. Det er eier som har ansvaret for at disse organene etableres. Både foreldrerådet og samarbeidsutvalget har som oppgave å fremme samarbeid mellom hjemmene og barnehagen.

Foreldrerådet:

Foreldrerådet består av alle foreldrene/de foresatte til alle barna i barnehagen. Det er viktig at det finnes et forum der alle foreldre kan møtes og diskutere ønsker og behov og komme med forslag til barnehagen. Foreldrerådet velger foreldrerepresentanter til samarbeidsutvalget. Forskrift om foreldrebetaling krever i § 4 samtykke fra foreldrerådet dersom foreldrebetalingen settes høyere enn den fastsatte maksimalgrensen. Se nærmere om dette under merknadene til denne forskriften.

 

Tekst er hentet fra Foreldreutvalget i barneger sine nettsider: http://www.fubhg.no/