HOVEDSATSINGSOMRÅDE: KOMMUNIKASJON, SPRÅK & TEKST

Språk er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap. Den grunnleggende utviklingen skjer i barnehagealderen og derfor har vi valgt dette som hovedsatsingsområde.

Vi skal legge vekt på humor, mestring, respekt, likestilling, læring og vennskap. Vi i Ørarampen barnehage skal legge til rette for at alle barn, sett i lys av alder og utvikling skal få delta i alle prosjekt som blir utført. Vi skal lage egne opplegg som er basert på hva barna kan klare og lære, og som gjør at de får en mestringsfølelse.

Barn bruker ulike måter for å kommunisere med andre, og språket kan være både verbalt og nonverbalt. Vi skal legge til rette for at alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen og delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling. I dette arbeidet skal vi ha fokus på sosial kompetanse. Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill.

Vi skal bidra til at barna: 

 • Få mulighet til å uttrykke seg og oppleve å bli forstått
 • bruker språk til å skape relasjoner
 • bruker språk til å delta i lek
 • bruker språk til konfliktløsning
 • Skal få uttrykt følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter
 • videreutvikler sin begrepsforståelse
 • bruker et variert ordforråd
 • møter et mangfold av eventyr og fortellinger
 • leker, improviserer og eksperimentere med rim, rytme, lyder og ord
 • oppleve spenning ved høytlesning, fortelling, sang og samtal

Tiltak for å nå målene:

 • Anerkjenne og respondere på barns ulike verbale og non-verbale uttrykk og støtte deres utvikling
 • Skape et variert språkmiljø
 • Synliggjøre språklig og kulturelt mangfold
 • Delta aktivt i barna lek, bistå barn som trenger veiledning, og delta på ulike måter for å stimulere det verbale språket
 • Observere barnas kommunikasjon og språk
 • Bruke rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid
 • Invitere til samtaler der barna får anledning til å fortelle, undre seg, reflektere og stille spørsmål 
 • Oppmuntre barna til å fabulere og leke med språk, lyd, rim og rytme
 • Bruke varierte formidlingsformer
 • Bruke bøker, sanger, bilder
 • Inkludere alle i språkstimulerende aktiviteter