Barnehagen skal fremme vennskap og fellesskap

I ny rammeplan kap. 3 om Barnehagens formål og innhold, kan du lese følgende:

Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov.

Personalet skal

  • støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med andre, oppleve vennskap og lære å beholde venner
  • samtale om normer for samhandling og invitere barna til å utforme normer for samhandling i fellesskap
  • støtte barna i å ta andres perspektiv, se en sak fra flere synsvinkler og reflektere over egne og andres følelser, opplevelser og meninger
  • støtte barna i å sette egne grenser, respektere andres grenser og finne løsninger i konfliktsituasjoner
  • forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.

Se video fra Udir om "Vennskap mellom de yngste"

Vennskap mellom de yngste barna – vennskapets byggeklosser from Utdanningsdirektoratet on Vimeo.

 

Se også link til: https://www.udir.no/nullmobbing/

All tekst og video er hentet fra Udir sin side.